REGULAMIN  KONKURSU

aktualizacja 22 stycznia 2019 r.

Konkurs na nazwę produktu (marki) systemu ujednoliconych płatności za bilety (nazwa techniczna: Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności)

§1
Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu na nazwę własną produktu (marki) systemu ujednoliconych płatności za bilety – Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności dla województwa pomorskiego nazywanego dalej Konkursem jest InnoBaltica Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Równej 19/21, 80-067 Gdańsk, zarejestrowana pod numerem KRS 0000311943 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9571003404, kapitał zakładowy w kwocie 8.273.000 zł, zwana dalej Organizatorem.
2. Patronami medialnymi Konkursu są: „Dziennik Bałtycki” i Radio Gdańsk.
3. Patronem honorowym Konkursu jest marszałek województwa pomorskiego oraz prezydenci Gdańska i Gdyni.
4. Przedmiot Konkursu: Konkurs obejmuje stworzenie nazwy własnej dla systemu ujednoliconych płatności za bilety – Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności dla województwa pomorskiego, przy czym preferowane będą nazwy spełniające następujące kryteria:
Nazwa produktu (marki) systemu powinna:
a) nawiązywać do istoty ujednoliconego systemu biletowego (merytorycznie lub symbolicznie)
b) być łatwa do zapamiętania,
c) być prosta w wymowie – także dla obcokrajowców,
d) być prosta w odmianie,
e) wywoływać pozytywne konotacje,
f) oryginalna – nigdy wcześniej niestosowana, nie powinna także kojarzyć się z występującymi już na rynku markami,
g) zwięzła – nie przekraczać długości trzech wyrazów (preferowana długość 1-2 wyrazy) i do 15 znaków,
h) nieść za sobą skojarzenia z takimi pojęciami jak: bilet, transport publiczny, komunikacja, mobilność, nowoczesność, wygoda, płatność, pasażer, podróż, innowacja, województwo pomorskie,
i) eksponować atuty związane z atrakcyjnością Pomorza, budzić skojarzenia elementami symbolizującymi Pomorze.
5. Czas trwania Konkursu: 2 stycznia 2019 r. – 15 marca 2019 r.
6. Tryb Konkursu: zarówno zgłaszanie propozycji nazw konkursowych, jak i głosowanie na wyłonione przez Kapitułę konkursową nazwy finałowe, odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w faktycznym pożyciu, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Na tych samych zasadach z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie organów Organizatora oraz członkowie Kapituły konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
3. W przypadku osoby, której zgłoszenie zostało odrzucone ze względów regulaminowych, o zaistniałej sytuacji zostanie ona poinformowana niezwłocznie przez e-mail podany na formularzu zgłoszeniowym.
4. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę praw do otrzymania nagrody.

§3
Przebieg Konkursu

1. Przebieg Konkursu przedstawia się następująco:
a) Etap 1 – polegający na otwartym naborze propozycji konkursowych na nazwę przeprowadzony zostanie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Organizatora w okresie od 2 do 16 stycznia 2019 r.;
b) Etap 2 – polegający na głosowaniu poprzez stronę internetową Organizatora na wybrane przez Kapitułę konkursową nazwy finałowe w okresie od 4 do 11 marca 2019 r.;
c) Finał – uroczyste ogłoszenie zwycięskiej nazwy oraz wręczenie nagrody głównej Laureatowi konkursu oraz wyróżnień pozostałym finalistom.
2. W I etapie Konkursu Uczestnik przesyła swoje propozycje konkursowe do Organizatora za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie biletpomorze.pl (adres szczegółowy: biletpomorze.pl/konkurs).
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić więcej niż jedną propozycję nazwy, jednak wymaga to zamieszczenia każdej z proponowanych nazw na odrębnym formularzu zgłoszeniowym.
4. W przypadku wielokrotnego zgłoszenia takiej samej propozycji nazwy, do Konkursu zakwalifikowane zostanie jedynie zgłoszenie, które wpłynęło do Organizatora najwcześniej. Pozostałe zgłoszenia nie biorą udziału w Konkursie.
5. Po zakończeniu etapu I Konkursu Kapituła konkursowa dokona wyboru 3-5 propozycji nazw – nazw finałowych – spełniających kryteria wskazane w §1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
6. O wyborze nazwy do II etapu Konkursu Uczestnik ją zgłaszający zostanie poinformowany mailem na podany przez siebie adres internetowy wraz z prośbą o potwierdzenie udziału w II etapie Konkursu w terminie 12 godzin od godziny nadania maila. Jeżeli we wskazanym terminie Uczestnik nie potwierdzi udziału w II etapie Konkursu, Organizator w kolejnym dniu roboczym podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem w celu uzyskania potwierdzenia. Brak potwierdzenia od Uczestnika, w sposób opisany powyżej, skutkuje odrzuceniem propozycji nazwy jako nazwy finałowej.
7. Zgłoszona przez Uczestnika nazwa wybrana przez Kapitułę konkursową stanie się nazwą finałową, o ile Uczestnik potwierdzi swój udział w II etapie Konkursu w sposób wskazany w ust. 6 powyżej.
8. W II etapie Konkursu na stronie Organizatora przeprowadzone zostanie otwarte głosowanie na najlepszą nazwę spośród nazw finałowych wybranych przez Kapitułę konkursową. Przystąpienie do II etapu Konkursu promowane i nagłaśniane będzie w mediach. Głosowanie zostanie zamknięte o godz. 10.00 w dniu  11 marca 2019 r.
9. Laureatem konkursu zostanie Uczestnik, którego propozycja nazwy (wybrana uprzednio jako nazwa finałowa przez Kapitułę konkursową) zdobędzie największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.

§4
Kapituła Konkursowa

1. Organizator powołuje Kapitułę Konkursową, która dokona oceny propozycji nazw zgłoszonych do Konkursu zgodnie z kryteriami zawartymi w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
2. Na członków Kapituły konkursowej powołuje się:
a) po jednym przedstawicielu sygnatariuszy Listu intencyjnego w sprawie woli wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej, którymi są:
• Województwo Pomorskie
• Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot
• Miasto Gdańsk
• Miasto Gdynia
• Miasto Sopot
• Miasto Wejherowo
• Miasto Tczew
• Miasto Kwidzyn
• Miasto Lębork
• Miasto Malbork
• Miasto Starogard Gdański
• Miasto Słupsk
• Miasto Chojnice
• Miasto Ustka
• Gmina Sztutowo
• Powiat Nowodworski
• Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
• PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
• Przewozy Regionalne sp. z o.o.
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
• Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych
b) Patroni honorowi lub ich przedstawiciele
c) po jednym przedstawicielu Patronów medialnych Konkursu,
d) przedstawiciel Organizatora,
e) językoznawca,
f) specjalista ds. marketingu,
g) specjalista ds. budowy marki.

3. Kapituła konkursowa dokonuje wyboru Przewodniczącego Kapituły spośród swoich członków.
4. Każdemu członkowi Kapituły konkursowej przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, decydującą wagę ma głos Przewodniczącego Kapituły.
5. O ostatecznej liczbie nazw finałowych zadecyduje Kapituła konkursowa po zapoznaniu się z propozycjami nazw zgłoszonych do Konkursu.
6. Kapituła konkursowa dokona wyboru 3-5 propozycji nazw – nazw finałowych – spełniających kryteria wskazane w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Wybór nazw finałowych dokonany zostanie w wyniku obrad Kapituły konkursowej i następującego po nich głosowania. Do etapu II Konkursu zakwalifikowane zostaną te nazwy, które otrzymają najwięcej głosów w głosowaniu Kapituły konkursowej.
7. Kapituła konkursowa może podjąć decyzję o stworzeniu rezerwowej listy nazw finałowych (maksymalnie 5 nazw jakie otrzymały największą liczbę głosów w głosowaniu Kapituły konkursowej) na wypadek niepotwierdzenia przez Uczestnika przystąpienia na II etapu Konkursu w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku, w miejsce nazwy nie potwierdzonej przez Uczestnika, jako nazwa finałowa zakwalifikowana zostanie kolejna nazwa z listy rezerwowej.
8. Decyzja Kapituły konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
9. Z obrad Kapituły konkursowej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Kapituły i osoba sporządzająca protokół.
10. Nad prawidłowością przebiegu obrad oraz głosowania czuwać będzie prawnik powołany przez Organizatora.
11. Kapituła Konkursowa może zaniechać wyłonienia finalistów Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu propozycji.

§5
Nagrody

1. Dla zwycięzcy Konkursu (Laureata) przewidziano nagrodę główną w postaci smartfonu (o wartości około 1.000 zł) wraz z wartością należnego podatku dochodowego.
2. Dla pozostałych finalistów Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe wraz z wartością należnego podatku dochodowego.
3. Nie przewiduje się zamiany nagród rzeczowych na inne, ani wypłaty ich ekwiwalentu pieniężnego.
4. Nagrody nieodebrane podczas uroczystości wręczenia nagród można odebrać osobiście do dnia 30 kwietnia 2019 r. w siedzibie Organizatora.
5. Na pisemny wniosek Uczestnika, złożony w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r., nagroda może zostać przesłana na adres pocztowy Uczestnika na terenie Polski.
6. Nieodebranie nagrody lub niezłożenie wniosku o jej doręczenie w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. skutkuje wygaśnięciem prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§6
Terminy szczegółowe przeprowadzenia Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
02.01.2019 – początek konkursu, aktywacja formularzy konkursowych
03.01.2019 – start promocji konkursu w mediach i na rączkach zawieszonych w pojazdach transportu publicznego (przekierowanie z kodu QR i tagu NFC), ogłoszenie w mediach patronackich, mailing PR-owy do pozostałych mediów w regionie
16.01.2019 – zamknięcie etapu I – nadsyłanie propozycji nazwy
18.01.2019 – sprawdzenie oryginalności nadesłanych nazw
26-27.02 – posiedzenie kapituły konkursowej, wybór krótkiej listy nazw (trzy do pięciu), sporządzenie i podpisanie protokołu posiedzenia kapituły
4.03.2019 – start głosowania na formularzu wyboru na stronie biletpomorze.pl (godz. 10.00)
11.03.2019 – zamknięcie głosowania (godz. 10.00)
13.03.2019 – planowany termin imprezy finałowej, uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie nazwy
Uwaga: Powyższe terminy mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej www.innobaltica.pl.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.innobaltica.pl oraz w mediach. Finaliści Konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną powiadomieni indywidualnie.

§7
Prawa do nazwy

1. Zgłaszając propozycję nazw do Konkursu Uczestnik składa oświadczenia, że przysługują mu pełne i wyłączne autorskie prawa majątkowe i osobiste do zaproponowanej nazwy. Uczestnik, wysyłając zgłoszenie konkursowe, zobowiązuje się do bezpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych na Organizatora. Zobowiązuje się także do niewykonywania osobistych praw autorskich.
2. Przed ogłoszeniem wyników Konkursu i wręczeniem nagród finaliści Konkursu przeniosą na Organizatora nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w Konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa zależne i zobowiążą się do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych.
3. Po przeniesieniu praw do nazwy na Organizatora i otrzymaniu nagrody, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z jakichkolwiek tytułów w stosunku do Organizatora.

§8
Przetwarzanie danych osobowych

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia nagród, wykonywania osobistych i majątkowych praw autorskich do nazw konkursowych i dalszego wykorzystywania nazw konkursowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Wszelkie wymagane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Klauzuli informacyjnej stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§9
Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
– zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń,
– odstąpienia od organizacji Konkursu bez podawania przyczyny,
– unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyny,
– nierozstrzygnięcia Konkursu bez podawania przyczyny, w szczególności w przypadku małej liczby nadesłanych nazw.
3. Nazwy zgłoszone w Konkursie będą rozpowszechniane, w szczególności poprzez udostępnienie publiczne na oficjalnych profilach Organizatora, na portalach społecznościowych oraz na stronach internetowych Organizatora i Patronów medialnych – na co Uczestnik wyraża zgodę, przystępując do Konkursu.
4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem Uczestników w uroczystości
wręczenia nagród ani żadnych innych kosztów związanych z udziałem w Konkursie.
5. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.innobaltica.pl oraz stronie biletpomorze.pl.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.
7. Szczegółowe informacje na temat Konkursu udzielane są przez Organizatora pod nr. tel. 58 712 95 22, e-mail kontaktowy: innobaltica@innobaltica.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1) administratorem Twoich danych osobowych jest InnoBaltica sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Równej 19/21, 80-067 Gdańsk;
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu udziału, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia nagród i wykorzystania stworzonej przez Uczestnika nazwy, na podstawie:
– dobrowolnej zgody,
– w celu wykonania umowy przeniesienia praw autorskich do nazwy, ochrony wynikających z niej praw, rozpatrywania i dochodzenia wynikających z niej roszczeń,
– w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. dokonania rozliczenia z organami podatkowymi,
– prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – działalności reklamowej i promocyjnej Organizatora;
3) odbiorcą Twoich danych osobowych będą: członkowie Kapituły konkursowej, odbiorcy treści prezentowanych w internecie, na portalach społecznościowych, w prasie, materiałach promocyjnych i edukacyjnych, czytelnicy, słuchacze i odbiorcy prasy, radia, telewizji;
4) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, nie krócej jednak niż do końca upływu okresu na jaki zawarta została umowa na przeniesienia praw autorskich w imieniu Uczestnika i przedawnienia roszczeń z niej wynikających;
5) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) posiadasz prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację;
7) posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie; konsekwencją niepodania danych osobowych jest odrzucenie złożonej propozycji nazwy i wykluczenie z udziału w Konkursie;
9) Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.